North Carolina vận động ủng hộ Tổng Thống Trump

Đoàn tuần hành từ California đến Washington DC để ủng hộ cho Tổng Thống Trump đã đến những tiểu bang và thành phố chiến trường quan trọng có tính quyết định trong kỳ bầu cử ngày 3/11. Phóng viên SBTN Vũ Nhân từ tiểu bang chiến trường North Carolina tường trình trong phóng sự sau đây