Nhân viên thống kê theo dõi các gia đình chưa trả lời

Nhân viên thống kê theo dõi các gia đình chưa trả lời

Nhân Viên Thống Kê đang làm việc tại Quận Cam, Quận Hạt Santa Clara, San Diego, King County (WA) để theo đuổi các gia đình vẫn chưa trả lời cuộc Thống Kê Dân Số 2020.

Tỷ lệ tự trả lời hiện tại ở Quận Cam là 71.7%, Quận Hạt Santa Clara là 72.6%, San Diego 69.1%, King County 72.9%. Các nhân viên thống kê sẽ tuân theo các hướng dẫn của CDC và cơ quan y tế địa phương khi gặp người dân. Các nhân viên thống kê phải học xong khóa huấn luyện COVID-19 trên mạng về các giao thức của khoảng cách xã hội và những hướng dẫn khác về sức khỏe và an toàn, trước khi bắt đầu ra ngoài làm việc trong các khu xóm.

Các nhân viên thống kê được tuyển dụng từ các cộng đồng địa phương. Tất cả đều nói được tiếng Anh và nhiều người có khả năng song ngữ. Nếu một nhân viên thống kê không nói được ngôn ngữ của người chủ gia đình, gia đình đó có thể yêu cầu được gặp một nhân viên thống kê khác.

Các nhân viên thống kê cũng sẽ có sẵn tài liệu để giúp xác định ngôn ngữ của gia đình đó.

Các gia đình vẫn có thể trả lời ngay bây giờ bằng cách điền câu trả lời và gửi lại bảng in trên giấy mà họ đã nhận được, hay bằng cách trả lời trực tuyến tại 2020census.gov hoặc qua điện thoại theo số 844-461-2020.

Nhân viên thống kê sẽ không cần phải đến gặp những người đã trả lời thống kê.