Nhân viên Thống Kê Dân Số bắt đầu làm việc trực tiếp với các gia đình chưa trả lời ở một số vùng

Nhân viên Thống Kê Dân Số bắt đầu làm việc trực tiếp với các gia đình chưa trả lời ở một số vùng

Vào ngày 8 tháng 7 năm 2020, cơ quan thống kê dân số hoa kỳ cho biết họ sẽ bắt đầu tiếp tục làm việc tại các thành phố nơi có những gia đình vẫn chưa trả lời đầy đủ cuộc thống kê dân số năm 2020.

Bắt đầu từ ngày 23 tháng 7, những nhân viên thống kê dân số sẽ bắt đầu phỏng vấn các gia đình trong các thành phố như sau: Hartford, Connecticut; Evansville, Indiana; Wichita, Kansas; State College, Pennsylvania; Crystal City, Virginia và Tacoma, Washington.

Cơ quan thống kê dân số công bố sẽ có thêm các văn phòng thống kê dân số khi họ chuẩn bị bắt đầu các hoạt động thống kê trên toàn quốc. Phần lớn các văn phòng thống kê dân số trên toàn quốc sẽ bắt đầu công việc tiếp theo vào ngày 11 tháng 8. Tất cả các văn phòng sẽ kết thúc công việc này vào ngày 31 tháng 10. Các gia đình vẫn có thể trả lời ngay bây giờ bằng cách hoàn thành và gửi lại bản câu hỏi in trên giấy mà họ nhận được, hoặc bằng cách trả lời trực tuyến tại 2020census.gov hay qua điện thoại với số 844-330-2020.

Quý vị có thể trả lời trực tuyến hoặc qua điện thoại bằng một trong 13 ngôn ngữ và nhận sự trợ giúp bằng nhiều ngôn ngữ khác. Những ai trả lời rồi thì nhân viên thống kê sẽ không cần phải đến gặp họ tại nhà. Hiến pháp Hoa Kỳ đòi hỏi thực hiện một cuộc thống kê dân số mỗi 10 năm một lần.