06/05/2024 | 22

NHÂN SỰ KHÓA ĐẢNG NÀO CŨNG THẾ THÔI

NHÂN SỰ  KHÓA ĐẢNG NÀO CŨNG THẾ THÔI

Phạm Trần

Có 6 loại cán bộ, đảng viên sẽ bị loại khỏi thành phần Ban Chấp hành Trung ương đảng khóa XIV, nhưng tiêu chuẩn người được chọn “vẫn cũ như trái đất”.

Trưởng Tiểu ban nhân sự khóa đảng XIV, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng liệt kê, theo thứ tự phổ biến trên Đài Tiếng nói Việt Nam (Voice of Vietnam, VOV) ngày 14/03/2024:

6 ĐIỀU KIỆN

Thứ nhất, là bản lĩnh chính trị không vững vàng; không kiên định đường lối, quan điểm của Đảng; có biểu hiện cơ hội chính trị, tham vọng quyền lực, xu nịnh, chạy chọt, tham nhũng, quan liêu, cục bộ, vận động cho cá nhân, phe cánh, lợi ích nhóm; thiếu chính kiến, thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh.

“Bản lĩnh chính trị, đường lối, quan điểm của Đảng” là phải “tuyệt đối trung thành với Chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Cộng sản Hồ Chí Minh.  Đồng thời “xây dựng đất nước trên nền tảng” này.

Thứ hai, vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, mị dân, chuyên quyền, độc đoán; không công bằng, công minh trong đánh giá, sử dụng cán bộ, trù dập người thẳng thắn đấu tranh, phê bình.

Thứ ba là người để nội bộ mất đoàn kết nghiêm trọng hoặc để xảy ra tham nhũng, thất thoát, vụ việc tiêu cực lớn ở địa phương, cơ quan, đơn vị.

Hai Điều này lấy “trách nhiệm của người đứng đầu“ làm thước do lường cho khả năng lãnh đạo.

Thứ bốn là cán bộ không chịu nghiên cứu học hỏi; bảo thủ, trì trệ, làm việc kém hiệu quả, nói nhiều làm ít, nói không đi đôi với làm; ý thức kỷ luật kém, không chấp hành sự điều động, phân công của tổ chức, uy tín giảm sút.

Loại cán bộ này từng bị lên án” lười học tập và nghiên cứu Nghị quyết Đảng”, hoặc có thái độ phản biện đi ngược lại đường lối Đảng.

Thứ năm là kê khai tài sản không trung thực, có biểu hiện giàu nhanh, nhiều nhà, nhiều đất, nhiều tài sản khác mà không giải trình rõ được nguồn gốc; bản thân hoặc vợ, chồng, con có lối sống thiếu gương mẫu, lợi dụng chức quyền để thu lợi bất chính.

Những loại cán bộ này thuộc loại tham nhũng, nhưng  “tham nhũng” vẫn là căn bệnh kinh niên của đảng CSVN. Vi vậy tham nhũng đã trở thành “điều kiện để tồn tại” trong xã hội. Do đó việc lấy lại tài sản tham nhũng chỉ đạt 32,5%.

thứ sáu là người vi phạm quy định về lịch sử chính trị hoặc chính trị hiện nay.

Loại cán bộ này từng bị kết án đã công khai phê bình, chỉ trích Chủ nghĩa Cộng sàn Mác-Lênin-tư tưởng Hố Chí Minh và đướng lối cai trị độc tài của đảng. Họ còn bị lên án  “ngoảnh măt làm ngơ” trước nhửng chỉ trích đảng.

Vì vậy, ông Nguyễn Phú Trọng đã kêu gọi đảng chọn cán bộ có các tiêu chuẩn: “Thật sự đoàn kết, trong sạch, vững mạnh, thống nhất ý chí và hành động, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức trong sáng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.”

Ngoài ra, bản thân họ cũng cần chứng minh “ tiêu biểu về trí tuệ, có tầm nhìn chiến lược, có tư duy đổi mới, sáng tạo; tiêu biểu cho toàn Đảng về tính chiến đấu, tính kỷ luật; gắn bó mật thiết với nhân dân, biết lắng nghe, tự phê bình và phê bình nghiêm túc, quy tụ được sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng, toàn dân; đủ uy tín, năng lực lãnh đạo đất nước trong thời kỳ mới.”

Nhưng tiêu chuẩn này xem ra “rất lý tưởng” và “nghe xuôi tai”, nhưng lại không phải là điều gì mới lạ.

CHUYỆN  KHÓA XIII

Ngược lại, tại kỳ Đại hội đảng khóa XIII năm 2021, Ban Chấp hành Trung ương khóa XII cũng đã đặt ra tiêu chuẫn chọn người cho khóa XIII như : “Có tinh thần yêu nước sâu sắc, có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, tuyệt đối trung thành với chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Cương lĩnh, đường lối của Đảng, Hiến pháp của Nhà nước và lợi ích của quốc gia – dân tộc…”

Họ cũng cần : “ Có ý chí chiến đấu cao, kiên quyết đấu tranh phản bác các quan điểm thù địch, sai trái, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; gương mẫu thực hiện nguyên tắc, kỷ luật của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nói đi đôi với làm, dám đương đầu với khó khăn, thử thách, quyết liệt trong hành động, làm việc có hiệu quả.

Đặc biệt thời đó, khi tình trạng “chia rẽ” trong đảng đã công khai, đảng phải ra chỉ thị : “Ban Chấp hành Trung ương khoá 13 phải là một tập thể thật sự đoàn kết, trong sạch, vững mạnh, thống nhất ý chí và hành động, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức trong sáng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; tiêu biểu về trí tuệ, có tầm nhìn chiến lược, có tư duy đổi mới, sáng tạo; tiêu biểu cho toàn Đảng về tính chiến đấu, tính kỷ luật…”

Ngoài ra, đảng còn ra lệnh phải : “Gắn bó mật thiết với nhân dân, biết lắng nghe, tự phê bình và phê bình nghiêm túc, quy tụ được sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng, toàn dân; đủ uy tín, năng lực lãnh đạo đất nước trong thời kỳ mới…Có phẩm chất đạo đức và lối sống trong sáng, gương mẫu, được cán bộ, đảng viên và nhân dân tín nhiệm… Bản thân không tham nhũng, quan liêu, cơ hội, vụ lợi, tham vọng quyền lực và kiên quyết đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực, quan liêu, tham nhũng; không để vợ, chồng, con, người thân lợi dụng chức quyền để trục lợi…”

 THỜI NGUYỄN PHÚ TRỌNG

Nên biết ông Nguyễn Phú Trọng đã nắm chức Tổng Bí thư đảng từ khóa XI năm 2011. Đến năm 2013, ông phát động chiến dịch “đốt lò” chống tham nhũng và thanh trừng nội bộ đảng. Thành công lớn nhất của ông Trọng là đã loại  được đối thủ Chính trị hàng đầu, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, từ khóa đảng XII.

Ông Trọng củng cố thêm quyền hành sau khi loại được hai Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Võ Văn Thưởng và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Ba ông này đều có khả năng thay ông Trọng trong chức vụ Tổng Bí thư.

Tuy nhiên, sự thành công của ông Trọng cũng gây khó khăn cho chính cá nhân ông vì muốn tồn tại, ông phải tìm sự ủng hộ của Lực lượng Võ trang gồm Quân đội, Công an và lực lượng dân quân tự vệ. Do đó vị trí chính trị của Bộ trưởng Công an, Đại tướng Tô Lâm và Bộ trưởng Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang càng ngày càng mạnh hơn.

Ngoài hai lực lượng này, ông Trọng cũng cần có sau lựng lực lượng thanh niên, nhưng đội ngũ này cũng phân tán, và nhiều người lại “ngại đảng, xa đoàn”, không tích cực với sinh hoạt đảng.

Thêm vào đó, tính “máu thịt giữa đảng và dân” cũng lạnh nhạt. Đảng tiếp tục mất đoàn kết và công tác chống tham nhũng vẫn giậm chân tại chỗ. Trong khi chủ trương được gọi là “đổi mới” tư duy và hành động theo phương châm “nói và làm” trong nội bộ đảng từ khóa đảng XII tiếp tục bị làm ngơ khiến đảng lúng túng.

Lý do thật đơn giản, vì nhân sự đảng không còn là “then chốt” của “then chốt” nữa mà đã biến thành gánh nặng của nhân dân.-/-

Phạm Trần

(05/024)