12/09/2023 | 27

Nguyễn Phú Trọng thanh trừng phe nào để có thể đi đến quyết định nâng cấp quan hệ với Mỹ?

Nguyễn Phú Trọng thanh trừng phe nào để có thể đi đến quyết định nâng cấp quan hệ với Mỹ?