Người Việt tại Paris xuống đường tố cáo Formosa

Hưởng ứng lời kêu gọi từ trong nước của Mạng Lưới Blogger Việt Nam, Câu Lac Bộ Phối Hợp Công tác Paris đã đồng hành xuống đường cùng nhiều nơi trên thế giới trong ngày 31 tháng 7 để lên tiếng tố cáo tập đoàn Formosa huỷ hoại môi trường biển Việt Nam. Địa điểm được chọn là công trường Trocadero, nơi có nhiều du khách qua lại. Những đồng hương có mặt đã giăng những biểu ngữ bằng tiếng Việt, Anh, Pháp, và Tàu để tố cáo tội ác và của Formosa cũng như giới lãnh đạo CSVN đồng loã.

TAGS: Formosa