Người Việt tại Masschusetts nghĩ gì về 100 ngày đầu tiên của Tân Tổng Thống Trump?

100 Ngày nhậm chức đánh dấu một tiến trình quan trong đối với tân tổng thống Hoa Kỳ – Donald Trump. Đây cũng là thời gian mà tân tổng thống vạch ra những kế hoach chính sách mới cho 4 năm sắp tới. Thông thường, đây là thời gian mà các tân tổng thống bị chỉ trích có giới hạn nhưng đối với tân tổng thống Donald Trump thì sao? 100 ngày của ông đã thành công thất bại như thế nào? Người Việt tại tiểu bang Massachusetts nghĩ gì về 100 ngày đầu tiên của tân tổng thống Trump. Xin mời quý vị theo giỏi phần phóng sự sau đây.