Người Việt ở Virginia nghĩ gì về đại nhạc hội Cám Ơn Anh kỳ 10?

Quê hương Việt Nam với cuộc chiến tranh dài chống lại chế độ Cộng Sản đã để lại nhiều tang thương và đau khổ. Người gánh chịu nhiều đau khổ nhất có lẽ là những thương phế binh VNCH. Họ là những anh hùng trong thời chiến, nhưng giờ đây lại bị phân biệt đối xử trong thời bình và phải chiến đấu cho sự sống còn của mình trong 41 năm qua. Như thông lệ hàng năm, chương trình đại nhạc hội Cám Ơn Anh lần thứ 10 lại được tổ chức nhằm kêu gọi đồng hương chung tay đóng góp để hỗ trợ cho các thương phế binh, quả phụ VNCH còn kẹt lại quê nhà. Xin mời quý vị nghe vài chia sẻ của người Việt tại Virginia nói về đại nhạc hội Cám Ơn Anh sau đây.