Người Việt Ở Pháp Cứu Trợ Ukraine: Cực Nhưng Vui

Từ ngày 25 đến 31 tháng 5 vừa qua, một số người Việt tại Pháp đã cùng Văn Phòng Liên Đới Xã Hội sang Ukraine để hỗ trợ các hàng nhu yếu phẩm và một số tài chánh cho người dân Ukraine. Tháp tùng cùng phái đoàn, phóng viên Tường An gửi về phóng sự sau đây: