Người Việt ở Georgia trong những ngày cận Tết

Để tìm hiểu sinh hoạt của người Việt các nơi sau ngày bầu cử Tổng Thống với tình hình dịch bện COVID 19 hiện nay trong những ngày cận Tết  Tân Sửu 2021, phóng viên Vũ Nhân đến thăm môt số cơ sở thương mai của người Việt tại tiểu Bang Georgia.