Người Trung Quốc từ Việt Nam chạy sang Cambodia

Người Trung quốc từ Việt nam chạy sang Cambodia sau các vụ biểu tình bạo động tại Bình Dương và Hà Tĩnh.