Người Sài Gòn đi hội sách

Với người Sài Gòn, hội sách phải là nơi tiện nhất trong những nơi tiện mua sách, là nơi nhiều sách nhất trong những nơi có sách, và nơi thú vị nhất trong những gì liên quan đến sách. Và với người Sài Gòn từ thời đệ nhất cộng hòa đến nay, đọc sách và đi hội sách đã thành nếp.