27/06/2015 | 0

Người ngoại quốc có thể mua trái phiếu Việt Nam vô giới hạn

Người ngoại quốc có thể mua trái phiếu Việt Nam vô giới hạn

Điều quan trọng nhất của nghị định mới là tăng tỷ lệ sở hữu cho các nhà đầu tư ngoại quốc mua chứng khoán Việt Nam. Với các công ty bán cổ phiếu rộng rãi trong công chúng mà nhà nước Cộng sản Việt Nam đặt cho cái tên là công ty đại chúng, thì Nghị định qui định rằng: Trong trường hợp Việt Nam là thành viên của một hiệp ước quốc tế có qui định về tỷ lệ sở hữu ngoại quốc, thì thực hiện tỷ lệ theo điều ước quốc tế. Trường hợp công ty đại chúng hoạt động có liên quan với các công ty ngoại quốc thì thực hiện theo qui định của nước có liên quan.

Nghị này cũng cho biết rằng đối với công ty đại chúng hoạt động trong ngành nghề, có điều kiện áp dụng với nhà đầu tư ngoại quốc mà chưa có qui định rõ về sở hữu của nhà đầu tư ngoại quốc, thì sở hữu tối đa của nhà đầu tư ngoại quốc là 49%. Đối với doanh nghiệp quốc doanh được cổ phần hóa theo hình thức bán chứng khoán cho công chúng, nếu không có qui định đặc biệt trong việc cổ phần hóa, thì cũng áp dụng các qui định dành cho công ty đại chúng.

Đối với trái phiếu của chính phủ Cộng sản Việt Nam phát hành, được chính phủ bảo lãnh, trái phiếu các chính quyền địa phương, các nhà đầu tư ngoại quốc có thể mua không giới hạn. Nghị định yêu cầu các công ty đại chúng, công ty niêm yết báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và công bố tin tức về tỷ lệ sở hữu ngoại quốc trên trang web của họ, của Sở Giao dịch chứng khoán và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

Cộng sản Việt Nam đang hy vọng các nhà đầu tư ngoại quốc đổ tiền mua cổ phiếu của các doanh nghiệp Việt Nam trong năm nay. Nhưng các công ty ngoại quốc đang tập trung quan sát tình trạng phát triển kinh tế của Việt Nam, và cho rằng triển vọng phát triển trong năm nay không mấy sáng sủa.

Deutsche Bank đã cho rằng Việt Nam tiên đoán mức phát triển là 6.2% và mức lạm phát là 5% trong năm 2015, nhưng cần phải quan tâm tới số nợ của Việt Nam, và những rủi ro của nền kinh tế Việt Nam khi phát triển của nền kinh tế Trung Cộng đang chậm lại. Trong tháng 11 năm ngoái, Vietnam Airlines đã bán cổ phiếu được 51.3 triệu mỹ kim, nhưng đa số cổ phiếu được 2 ngân hàng Việt Nam mua, không một nhà đầu tư ngoại quốc nào mua cổ phiếu của hãng hàng không này phát hành.

Hồng Tú / SBTN