Người dân Việt Nam nghĩ gì trước biến động chính trị ở Venezuela?

Cuộc nổi dậy lật đổ chế độ độc tài của người dân Venezuela đang là sự kiện khiến người dùng mạng xã hội tại Việt Nam quan tâm. Bởi cũng giống như Venezuela, Việt Nam cũng đi theo con đường XHCN với sự lãnh đạo của thế lực độc tài đảng cộng sản. Cuộc khủng hoảng tại Venezuela chính là câu trả lời mạnh mẽ cho người dân Việt Nam biết cái kết của chủ nghĩa xã hội là gì.