19/04/2021 | 5

Người dân California bắt đầu nhận được $600 mỹ kim từ gói cứu trợ COVID-19 của tiểu bang

Người dân California bắt đầu nhận được $600 mỹ kim từ gói cứu trợ COVID-19 của tiểu bang

Những cư dân của tiểu bang California đủ điều kiện sẽ nhận được số tiền $600 Mỹ Kim một lần trong gói cứu trợ coronavirus của tiểu bang. Những người đủ điều kiện nhận tiền hỗ trợ Golden State Stimulus phải đủ điều kiện nhận earned income tax credit trong bản khai thuế năm 2020 của họ, hoặc là người có số ITIN với tổng thu nhập đã điều chỉnh dưới 75,000 Mỹ Kim.

Số ITIN được sử dụng để nộp thuế đối với những người không thể xin Số An sinh Xã hội (social security number), và thường là những người di dân không có giấy tờ.

Theo sở thuế vụ tiểu bang California, một số người có thể đủ điều kiện nhận khoản hỗ trợ $1,200 Mỹ Kim một lần.  Tiền đang trên đường được gởi vào tài khoản của những người nộp thuế trước ngày 1 tháng 3. Những người ở California đã nộp thuế sau đó, hoặc vẫn chưa nộp, sẽ phải đợi vài tuần để nhận được tiền. (BBT)