Nghị viên Tài Đỗ Tranh Cử Chức Thị Trưởng Thành Phố Westminster, Quận Cam, Ca