Nghị quyết cờ vàng được thông qua tại học khu East Side, San Jose

Thứ năm 29/4/2021, Hội Đồng Quản Trị Học Khu East Side tại San Jose đã bỏ phiếu thuận 5/5 thông qua nghị quyết Cờ Vàng. Ngoài việc dạy cho học sinh trung học hiểu rõ, công nhận và vinh danh lá cờ Việt Nam Cộng Hoà, học sinh trung học sẽ được học thêm bộ môn lịch sử của người Việt ty nạn và ngày Quốc Hận 30/4. Phóng viên Vũ Nhân từ San Jose tường trình trong phóng sự sau đây