Nghị quyết Cờ Vàng đầu tiên tại tiểu bang New York

Syracuse là một thành phố nhỏ năm về phía Tây Bắc của tiểu bang New York. Từ thành phố New York đến Syracuse khoảng 247 dặm và lái xe hơn 4 tiếng đồng hồ; Tại đây có 5 ngàn người Việt tị nạn công sản đang sinh sống trong một cộng đồng tuy rất nhỏ nhưng chặt chẽ và đoàn kết. Một trong những thành quả đó là việc vận động thành phố Syracuse thông qua nghị quyết Cờ Vàng đầu tiên tại tiểu bang New York.