Ngày thế giới cầu nguyện tại Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn

Trong thông điệp về môi trường tại lễ cầu nguyện đêm 1 tháng 9 tại Nhà thờ Kỳ Đồng, Sài Gòn, Linh mục Vinh Sơn Phạm Trung Thành và Linh mục Antôn Lê Ngọc Thanh nói rằng ngày thế giới hàng năm cầu nguyện cho sự chăm sóc thiên nhiên sẽ mang đến cho những cá nhân và cộng đồng một cơ hội để tái khẳng định ơn gọi của mỗi người là quản lý thiên nhiên, thụ tạo của Thiên Chúa, để cảm tạ Thiên Chúa vì công trình tuyệt vời mà Ngài đã ủy thác cho chúng ta chăm sóc, và cầu xin ơn của Ngài trong việc bảo vệ thiên nhiên và xin ơn tha thứ vì những tội lỗi con người đã phạm đến thiên nhiên, chống lại thế giới mà chúng ta đang sống.