Ngày Quân Lực VNCH tại Boston, Massachusetts

Năm 1975, sau cuộc cưỡng chiếm miền Nam của quân đội cộng sản, hàng trăm ngàn quân nhân cán chính trong QLVNCH, sau 44 năm, vẫn chưa được giải ngũ. Họ là những người lính chịu nhiều oan khiên sau cuộc chiến, tù đày khổ sai, gia đình tan nát và lưu vong nơi xứ người. Qua những biến cố của chiến tranh vẫn không làm cho những người quân nhân trong QLVNCH quên được ba chữ Tổ Quốc-Danh Dự và Trách Nhiệm. Tại thành phố Boston, các cựu quân nhân đã tề tựu về hội trường St. Gregory để tưởng nhớ ngày QLVNCH. Chúng tôi đã có mặt tường trình sự kiện này như sau xin mời quý vị cùng theo dõi.