Nam và Bắc Hàn bắn thị uy 800 quả đại bác

Nam và Bắc Hàn bắn 800 quả đại bác thị uy vào biển đôi bên.