Home Phóng Sự Phóng Sự Việt Nam Nam và Bắc Hàn bắn thị uy 800 quả đại bác

Nam và Bắc Hàn bắn thị uy 800 quả đại bác

Nam và Bắc Hàn bắn 800 quả đại bác thị uy vào biển đôi bên.

(0)