02/02/2023 | 38

Mỹ được tiếp cận các căn cứ Philippines để chống Trung Quốc | SBTN Morning