“Một Ngày Việt Nam” – Đêm gây quỹ yểm trợ đồng bào trong nước ở Boston

Trên tinh thần đấu tranh cho một Việt nam tự do dân chủ, tiếp một bàn tay yểm trợ đồng bào quốc nội trong công cuộc lật đổ chế độ cộng sản đang từng bước một hiến dâng lãnh thổ Việt Nam vào tay Trung cộng, câu lạc bộ Thân Hữu Việt Tân vùng đông Bắc Hoa Kỳ đã nỗ lực thành công kêu gọi hơn 400 đồng hương trong một buổi gây quỹ với chủ đề “Một Ngày Việt Nam” với mục đích yểm trợ tinh thần và tài chánh cho đồng bào tranh đấu quốc nội. Chúng tôi đã có mặt tường trình sự kiện này như sau xin mời quý vị cùng theo dõi.