Mối Quan Tâm Của TNS Ngô Thanh Hải Về Người Tị Nạn Việt Nam Ở Thái Lan

Sau gần 3 năm kiên trì vận động,mặt dù gặp sư đánh phá nhưng  ất cả hồ sơ của hầu hết 50 đồng bào trong đợt đầu tiên của chương trình “Bảo Lãnh Tư Nhân” (Private Sponsorship) của tổ chức VOICE Canada đều đã được Bộ Di Trú Canada phỏng vấn,  hiện đã và đang lần lượt đến Canada định cư. Hiện nay, còn gần 2000 đồng bào tị nạn VN tại Thái Lan, đây là mối quan tâm của TNS Ngô Thanh Hải.