Mất Nhau Từ Ngày Ấy | Trình bày: Việt Khang | Nhạc: Việt Khang | Hoà âm: Trúc Hồ

Để đặt mua DVD “SBTN VOICE Finale – Season 1”
Mua DVD online: www.sbtnhomeshopping.com
Mua digital copy: www.sbtngo.com
Gọi 888 500 2018 để mua qua phone (Mon – Fri | 9 AM – 5 PM | giờ Cali)