Lý Do Tại Sao San Jose Chưa Bầu Được Ban Đại Diện Cộng Đồng

San Jose là thành phố có hơn 100.000 người Mỹ gốc Việt sinh sống chiếm 10/100 dân số của thành phố. Nhưng do sự chia rẽ, phân hoá trong cộng đồng, không đoàn kết nên hiện nay không có các nghị viên gốc Việt và trong 3 năm không bầu được ban đại diện cộng đồng.