01/10/2014 | 0

Lương Chấn Anh nói rằng Hong Kong phải tôn trọng chính sách một quốc gia 2 hệ thống

Lương Chấn Anh nói rằng Hong Kong phải tôn trọng chính sách một quốc gia 2 hệ thống

Hong Kong – Trung Cộng. (Reuters) – Hành chánh trưởng Hong Kong Lương Chấn Anh đã đọc diễn văn trong ngày lễ Quốc khánh Trung Cộng, nói rằng Ban thường vụ Quốc hội Trung Cộng đã chấp nhận quyết định chọn vị điều hành Hong Kong bằng một cuộc phổ thông đầu phiếu. Từ năm 2017, người Chủ tịch hành pháp Kong Kong sẽ được bầu bằng cách mỗi người một lá phiếu. Những người khác nhau có những ý nghĩ khác nhau về cải cách, nhưng chắc chắn tốt nhất là phổ thông đầu phiếu, người thị trưởng được 5 triệu người bầu tốt hơn chỉ có trên 1,200 người bầu.

Lương Chấn Anh nói rằng ông ta hy vọng tất cả các lãnh vực trong cộng đồng sẽ làm việc với chính quyền bằng cách hòa bình, hợp pháp, hợp lý để hoàn thành sự tham vấn và công việc lập pháp, tạo bước tiến lớn tiến tới phát triển hiến pháp. Dưới chính sách Một Quốc gia, Hong Kong sẽ được cả nước Trung Quốc ủng hộ phát triển, thị trường rộng lớn trong lục địa là cơ hội cho nhiều nghề ở Hong Kong. Trong lúc đó Hai Hệ thống làm cho Hong Kong có hệ thống tài chánh và pháp luật khác với Hoa Lục, và hệ thống này giúp Hong Kong lôi cuốn sự đầu tư của ngoại quốc. Bên cạnh phát triển kinh tế, sự họp nhất Một Quốc Gia và Hai Hệ Thống sẽ ảnh hưởng tốt cho văn hóa, nghệ thuật, giáo dục và nghiên cứu khoa học.

Hong Kong và Hoa Lục liên hệ mật thiết trong sự phát triển, cần làm việc tay trong tay để làm cho giấc mơ Trung Quốc biến thành hiện thực. Buổi lễ thượng kỳ ngày Quốc Khánh ở Hong Kong được tổ chức trong sáng Thứ Tư ngày 1 tháng 10, tại Quãng trường Golden Bauhinia. Khoảng 2,500 người đã tham gia buổi lễ gồm quan khách, các viên chức chính phủ. (H. Võ)