03/07/2016 | 2

Luân Đôn: Tuần hành phản đối Anh rời EU

Luân Đôn: Tuần hành phản đối Anh rời EU

Luân Đôn, Anh. (Reuters) – Khoảng 34 ngàn người đã tham dự cuộc tuần hành trên đường phố Luân Đôn ngày hôm qua để phản đối kết quả cuộc trưng cầu dân ý dẫn đến quyết định rời khỏi Liên Âu và nhấn chìm nước Anh vào cuộc hỗn loạn chính trị.

Người tuần hành cầm cờ Liên Âu cùng với biểu ngữ kêu gọi thực hiện chính sách trở lại Liên Âu. Trong cuộc bỏ phiếu dẫn đến kết quả sít sao giữa tỉ lệ 52% phiếu thuận và 48% phiếu chống chính sách rút khỏi Liên Âu, đa số cư dân thủ đô Luân Đôn đã bỏ phiếu ủng hộ nước Anh ở lại Liên Âu nay cảm thấy như mình bị tách rời khỏi các vùng khác của đất nước. Người biểu tình tại Luân Đôn nói rằng nhiều cử tri nước Anh không nhận thức được hậu quả nặng nề vì chủ trương rút khỏi Liên Âu, và họ đề nghị nên mở lại một cuộc trưng cầu dân ý thứ hai.

Cuộc tuần hành được tổ chức trước cuộc đe doạ xảy ra biến động chính trị vì cuộc bầu cử nhà lãnh đạo của đảng cầm quyền và cuộc khủng hoảng lãnh đạo trong nội bộ giới đối lập. Nước Anh vẫn chưa bắt đầu cuộc thương lượng đầy khó khăn để đưa ra quyết định về mối liên hệ mới với Liên Âu.

Thủ lĩnh đảng Tự Do Dân chủ Tim Farron tham gia cuộc tuần hành, coi đó là một phần để ông thực hiện sự cam kết chống lại việc rời khỏi Liên Âu trong cuộc tổng tuyển cử sắp tới. (Song Châu)