26/09/2016 | 0

LIVE: Cuộc tranh luận Tổng Thống đầu tiên giữa Donald Trump và Hillary Clinton