Lính Nghĩ Gì | Sáng tác: Hoài Linh | Huỳnh Phi Tiễn | Nhạc Vàng

SBTN Music Playlist: https://www.youtube.com/playlist?list=PLu4zcWA5VP42vyTZFn4sYVFNFLBTZR6fR