Lễ Trai Đàn Cầu Siêu Tại Tu Viện Huyền Không San Jose

Hơn một năm rưỡi, khi đại dịch Covid-19 tung hoành, nhiều người đã ra đi. Ngay tại thành phố San Jose, nhiều người phải vĩnh viễn ra đi vì Covid-19. Tu Viện Huyền Không Tại San Jose tổ chức Lễ Trai Đàn Cầu Siêu cho những vong linh bị chết trong cô đơn trong đại dịch. Phóng viên Vũ Nhân từ San Jose tường trình trong phóng sự sau đây