Lễ tốt nghiệp trong hoàn cảnh đại dịch COVID-19

Đại dịch Vũ Hán đã và gây ra ảnh hưởng đến nhiều sự hủy bỏ trong sinh hoạt từ các lễ hội, sinh hoạt tôn giáo và buộc các trường học phải đóng cửa, kéo theo việc các buổi lễ tốt nghiệp phải tổ chức trực tuyến tại Hoa Kỳ. Chúng tôi muốn đề cập đến về Lễ Tốt Nghiệp tại các trường Trung học Đệ Nhị Cấp và Đại Học tại tiểu bang Oregon. Phóng viên Quang Trung gởi bản tường trình sau đây: