Lễ Phật Đản 2019 tại Canley Vale, Úc Châu

Lễ Phật Đản 2019 tại Canley Vale, Úc Châu

Ngày Lễ Phật Đản 2019 tại Thiền Viện Minh Quang (Canley Vale/New South Wales/Úc Châu)