Lễ hội Kỳ Yên ở đình Gia Lộc, Trảng Bàng

Năm nay là năm chẳn nên Lễ hội Kỳ Yên ở đình Gia Lộc, Trảng Bàng làm rất lớn. Sách Gia Định thành thông chí của Trịnh Hoài Đức viết rằng ngày cúng tế thứ nhất, người dân ở lại suốt đêm, gọi là túc yết. Sáng ngày thứ hai, học trò lễ mặc áo, mão, gióng trống khua chiêng làm lễ chánh tế, ngày sau nữa làm lễ dịch tế, gọi là đại đoàn, lễ xong lui về… Lễ cúng đình thể hiện tinh thần uống nước nhớ nguồn, sự gắn kết cộng đồng, không chỉ trên địa bàn của xã Gia Lộc, của huyện Trảng Bàng, mà còn có ảnh hưởng lan toả trong và ngoài tỉnh.