Lễ giỗ Tổ tại New South Wales – Úc Châu

Cộng Đồng Người Việt Tự Do New South Wales với sự hổ trợ của các hội đoàn, đoàn thể đã tổ chức một buổi lễ giỗ Tổ thật long trọng và trang nghiêm tại trung tâm văn hoá & sinh hoạt của cộng đồng trong vùng Bonnyrigg thuộc tiểu bang New South Wales – Úc Châu.