14/03/2023 | 8

Làm sao giảm bớt nợ cho Hoa Kỳ ? Có cách nào để giải quyết hay không ?