14/01/2019 | 0

Khởi đầu thảm kịch Việt Nam

Sau khi Hoa Kỳ rút hết quân ra khỏi Việt Nam vào ngày 29 tháng 3, 1973 chỉ một mình VNCH đơn thân chống cự không phải chỉ với cộng sản Bắc Việt mà cả khối cộng sản quốc tế do Liên xô lẫn Trung cộng dẫn đầu.