30/06/2020 | 0

Khoản trợ cấp thất nghiệp 600 Mỹ kim/tuần trong đại dịch sẽ kết thúc sớm một tuần đối với một số người

Khoản trợ cấp thất nghiệp 600 Mỹ kim/tuần trong đại dịch sẽ kết thúc sớm một tuần đối với một số người

Ảnh: WVLT

Trong số 33 triệu người lao động đang nhận trợ cấp thất nghiệp 600 Mỹ kim/tuần, người lao động ở một số tiểu bang sẽ phải ngừng nhận trợ cấp sớm hơn một tuần so với dự kiến ban đầu là 31/07/2020. Lý do cho việc ngừng trợ cấp sớm này là do lịch trình trả tiền trợ cấp.

Theo đạo luật CARES, thì ngày thứ Sáu (31 tháng 07) là ngày cuối cùng trả tiền trợ cấp, nhưng một số tiểu bang lại trả tiền trợ cấp thất nghiệp vào thứ Bảy hoặc Chủ nhật. Theo Bộ Lao động Hoa Kỳ, tuần cuối cùng người lao động được nhận trợ cấp thất nghiệp là tuần có ngày thứ Bảy (25 tháng 7) hay Chủ nhật (26 tháng 7).

Trong số các tiểu bang kết thúc sớm việc chi trả trợ cấp có tiểu bang California và New York, khi họ lần lượt kết thúc chu kỳ trả trợ cấp vào ngày 25/07/2020 và 26/07/2020. Theo Viện Chính sách Kinh tế, đây cũng là 2 tiểu bang có nhiều người xin trợ cấp thất nghiệp nhất, California có 3 triệu người trong khi New York có 1.8 triệu người.

Sau khi hết hạn, mức trợ cấp thất nghiệp sẽ trở về mức trước đại dịch, mỗi tiểu bang sẽ khác nhau nhưng sẽ ít hơn hiện tại nhiều, và còn phụ thuộc vào thu nhập của người lao động khi còn làm việc. Trên toàn quốc, trong số 5 lao động thì có hơn 1 người đang nhận trợ cấp hay vừa nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp gần đây.

Khoản trợ cấp 600 Mỹ kim/tuần đang giúp nhiều gia đình cầm cự trong thời kỳ suy thoái do dịch coronavirus. Mặc dù có lời kêu gọi gia hạn, nhưng chưa rõ điều đó sẽ xảy ra sau 31/07/2020 hay không.   (BBT)