Khi các quan chức thích “múa súng”

Người Việt có câu súng đạn không có mắt. Tuy nhiên với nhiều quan chức cộng sản, thì ai dám làm các ông phật ý, các ông sẵn sàng móc súng ra ngay, kể cả bắn luôn vào những người vẫn hay gọi nhau là “đồng chí”.