Khánh thành kỳ đài Việt – Mỹ trong Little Saigon, Florida

10 giờ sáng ngày 17 tháng 10 là ngày kháng thành kỳ đài Việt – Mỹ trong khuôn viên khu Little Saigon tại số 14100 US Highway 19 N, Clearwater, tiểu bang Florida. Phóng Viên Vũ Nhân từ Florida tường trình trong phóng sư sau đây.