27/09/2022 | 23

Kế sách luật sư của ông Trump là kéo dài vụ điều tra tài liệu mật để lâu cứt trâu hóa bùn