Kế hoạch phân bổ vaccine COVID-19 của quận hạt Santa Clara

Kế hoạch phân bổ vaccine COVID-19 của quận hạt Santa Clara

Ảnh: YouTube County of Santa Clara Public Health

Hạt Santa Clara, CA – Hôm thứ Tư 2 tháng 12, 2020, Hạt Santa Clara thông báo một kế hoạch chi tiết về thuốc chủng ngừa COVID-19 với việc quản lý thuốc, sự tham gia của cộng đồng và việc phân phối các liều thuốc mà Tiểu Bang California phân bổ cho Quận Hạt.

Tất cả các quận hạt ở California đều được yêu cầu nộp một kế hoạch về việc chủng ngừa COVID-19. Số thuốc ngừa ban đầu sẽ có hạn. Cũng như các quận hạt khác, Hạt Santa Clara sẽ dựa theo hệ thống toàn quốc để đưa các liều thuốc chủng ngừa đầu tiên đến các nhân viên ngành y tế làm việc ở tuyến đầu có rủi ro nhiễm COVID-19 cao nhất.

Việc phân phối thuốc ngừa nhận được từ Tiểu Bang của Quận Hạt gồm có hai phần. Thứ nhất, Quận Hạt sẽ nhận một số các liều thuốc chủng ngừa từ các nhà sản xuất đưa trực tiếp đến các bệnh viện và địa điểm mà Quận Hạt điều hành. Thứ hai, các cơ sở chăm sóc y tế khác sẽ nhận được các liều thuốc chủng ngừa trực tiếp từ các nhà sản xuất thuốc theo chỉ định của Quận Hạt.

Các liều thuốc đầu tiên sẽ có thể có những đòi hỏi phức tạp, như việc bảo quản trong môi trường thật lạnh, và chỉ những cơ sở được Quận hạt đánh giá là có khả năng mới sẽ nhận được các thuốc ngừa này. Ngoài ra, vẫn áp dụng các quy định về việc tự cách ly 14 ngày cho những ai đi xa trở về. Chỉ thị này áp dụng cho mọi việc đi lai trong Hạt Santa Clara, cho người sống hoặc không sống tại Quận Hạt. (BBT)