Kết quả sơ khởi Bầu cử 2020 các ứng viên gốc Việt ở Bắc Cali

Từ Bắc California, phóng viên Vũ Nhân tường trình kết quả bầu cử tại quận Santa Clara sau đây: