Hơn 91% số gia đình được kiểm đếm cho đến nay trong cuộc Thống Kê Dân Số 2020

Hơn 91% số gia đình được kiểm đếm cho đến nay trong cuộc Thống Kê Dân Số 2020

Ngày 14 tháng 9 năm 2020 — Hơn 91% đơn vị nhà ở đã được kiểm đếm đến trong Thống Kê Dân Số 2020 tính đến ngày hôm nay, với 25,5% được tính bởi những nhân viên kiểm kê và các hoạt động thu thập dữ liệu thực địa khác và 65.8% đơn vị nhà ở trả lời trực tuyến, qua điện thoại hoặc qua thư.

Hàng ngày, Cục Thống Kê Dân Số Hoa Kỳ công bố tỷ lệ hoàn thành đơn vị nhà ở trong Thống Kê Dân Số 2020 cho toàn quốc, tất cả 50 tiểu bang, Quận Columbia và Puerto Rico. Ngoài ra, Cục Thống Kê Dân Số công bố tỷ lệ hoàn thành cho Hoạt Động Theo Dõi Chưa Trả Lời bởi văn phòng thống kê dân số khu vực.

Cục Thống Kê Dân Số cam kết thống kê đầy đủ và chính xác, đồng thời kêu gọi mọi gia đình trả lời khi nhân viên kiểm kê đến thăm hoặc tự trả lời bằng cách sử dụng ID thống kê của họ để trả lời trực tuyến, qua điện thoại hoặc qua thư.

Xin truy cập 2020census.gov để trả lời ngay bây giờ và để biết thêm chi tiết.

###