09/10/2013 | 0

HỘI NGHỊ TRUNG ƯƠNG KỲ 8 ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM: KHÔNG ĐỂ HÌNH THÀNH CÁC TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ ĐỐI LẬP

HỘI NGHỊ TRUNG ƯƠNG KỲ 8 ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM: KHÔNG ĐỂ HÌNH THÀNH CÁC TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ ĐỐI LẬP

Tin Hà Nội – Sau 10 ngày làm việc, Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 11 đã bế mạc. Phát biểu kết thúc hội nghị, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nhận xét là an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội diễn biến phức tạp, tiềm ẩn những nhân tố có thể gây mất ổn định, bảo vệ chủ quyền quốc gia đứng trước nhiều thách thức. Trong số các biện pháp khắc phục, Nguyễn Phú Trọng đề nghị phòng chống nguy cơ chiến tranh, không để xảy ra bạo loạn, khủng bố, không để cho hình thành tổ chức chính trị đối lập. Hội nghị Trung ương lần này đặc biệt nhấn mạnh vai trò vai trò lãnh đạo tuyệt đối của đảng Cộng sản về mọi mặt. Được biết gần đây tại Việt Nam đã có đề nghị thành lập đảng Dân chủ Xã hội đối lập, chấm dứt độc quyền của đảng Cộng sản. Đề nghị này đã gây ra nhiều tranh luận sôi nổi.

Về mặt kinh tế, bài phát biểu khẳng định vẫn tiếp tục đẩy mạnh việc hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Liên quan đến Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, Nguyễn Phú Trọng cho biết hội nghị cho rằng cơ bản đã bảo đảm được yêu cầu nên sẽ trình Quốc hội thông qua vào kỳ họp thứ 6 sắp tới. Trong khi đó đã có nhiều tiếng nói kêu gọi hoãn thông qua Dự thảo sửa đổi Hiến pháp, vì còn rất nhiều vấn đề quan trọng như Luật biểu tình, Luật đất đai vẫn chưa được xem xét thấu đáo.