Hoa Mười Giờ | Sáng tác: Đài Phương Trang & Ngọc Sơn | Trúc Mi

SBTN MUSIC PLAYLIST: https://www.youtube.com/playlist?list=PLu4zcWA5VP42vyTZFn4sYVFNFLBTZR6fR