30/09/2022 | 73

Hòa Kỳ và đồng minh Âu Châu lên án và gia tắng mức độ cấm vận Nga. Liệu như vậy đã đủ chưa?