07/02/2023 | 43

Hoa Kỳ bắn rơi kinh khí cầu dọ thám của Trung Quốc, nhưng để lại rất nhiều câu hỏi ?