21/01/2016 | 2

Hoa Kỳ áp dụng luật mới với chương trình miễn thị thực

Hoa Kỳ áp dụng luật mới với chương trình miễn thị thực

Washington, DC. (CBS) – Bộ Ngoại Giao thông báo, từ Thứ Năm, Hoa Kỳ bắt đầu áp dụng một luật mới, yêu cầu một số công dân của các quốc gia trước đây có thể tới Hoa Kỳ theo Chương Trình Miễn Thị Thực, nay phải xin thị thực.

Với những ngoại lệ hạn chế, công dân các quốc gia trong Chương Trình Miễn Thị Thực, từng tới Iran, Iraq, Sudan và Syria vào hoặc sau ngày 1 tháng 3, năm 2011, không còn được tới Hoa Kỳ theo chương trình trên nữa. Bộ Ngoại Giao nói thêm rằng, công dân các quốc gia trong Chương Trình Miễn Thị Thực, những người trước đây tuyên bố họ là công dân của 4 quốc gia kể trên nay cũng buộc phải xin thị thực trước khi tới thăm Hoa Kỳ.

Bộ Ngoại Giao đưa ra thông báo trên sau khi chính phủ đặt một số giới hạn mới đối với những người có thể sử dụng chương trình du lịch miễn thị thực theo một đạo luật mà Quốc Hội đã thông qua vào tháng 12, nhằm ngăn chặn những công dân Âu Châu có liên hệ với nhóm Quốc Gia Hồi Giáo và có khả năng thực hiện hành động bạo lực thánh chiến khi vào Hoa Kỳ. Công dân của 38 quốc gia, hầu hết từ Âu Châu, thường được phép vào Hoa Kỳ mà không phải xin thị thực. Tuy nhiên họ vẫn phải nộp thông tin lý lịch qua Hệ Thống Điện Tử Cho Phép Đi Lại, hay gọi tắt là ESTA. (Nguyên Trân)