Hạnh Phúc Lang Thang | Sáng tác: Trần Ngọc Sơn | Nhạc Thính Phòng